Avís Legal

Avís Legal – Punt Nautic Marina Alta Creama

Aviso Legal - Punt Nautic Marina Alta Creama

En compliment de l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informem que el responsable d’aquest lloc web és:

IDENTITAT: CONSORCIO PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y DE LA ACTIVIDAD DE LA MARINA ALTA (CREAMA)

C.I.F. / N.I.F.: P5306302J

ADREÇA: CTRA. DENIA-ONDARA SEGONA ROTONDA S/N, 03700 DENIA (ALICANTE)

TELÈFON: 966426012

E-MAIL: s.generals@creama.org

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE WWW.PUNTNAUTIC.ORG

1.- OBJECTE.

Les presents condicions generals d’ús (des d’ara CGU), regulen l’accés i l’ús del Website sota el domini WWW.NAUTICMARINAALTA.ORG (des d’ara Website), titularitat de “CONSORCIO PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y DE LA ACTIVIDAD DE LA MARINA ALTA (CREAMA)” (des d’ara CREAMA), posat a disposició dels usuaris (des d’ara Usuari/s).

Davant de qualsevol dubte o consulta relacionada amb la utilització i l’accés al Website o de les presents CGU, podeu contactar amb nosaltres a través de les dades de contacte publicades a l’Avís Legal.

2.- CONFORMITAT AMB LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS.

La utilització del Website suposa l’acceptació plena per l’Usuari de les CGU vigents en cada moment què l’Usuari accedisca a la mateixa. Pel que aquest si no està d’acord amb qualsevol de les condicions aquí establides haurà d’abstenir-se d’usar aquest Website.

En conseqüència, l’Usuari ha de llegir amb atenció les CGU cada vegada que es propose utilitzar el Website.

En tot cas, CREAMA es reserva el dret de modificar, sense previ avís i en qualsevol moment les CGU. Així mateix, CREAMA es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el Website en qualsevol moment.

Per “utilització del Website”, s’entén a tot Usuari que accedisca i navegue pel Website independentment de que complimente els formularis de registre.

3.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEBSITE I DELS SEUS CONTINGUTS.

L’accés al Website i/o als Continguts inclosos al mateix no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat de la Website i/o dels Continguts inclosos al mateix per a fins particulars o específics dels Usuaris.

CREAMA podrà establir limitacions i/o condicions addicionals per a l’ús i/o accés al Website i/o als Continguts, les quals han de ser observades pels Usuaris en tot cas.

3.1- Accés i Ús del Website.

3.1- Accés i Ús del Website. Llevat que es dispose una altra cosa, l’ús del Website tindrà caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que tinga contractada l’Usuari.

L’Usuari reconeix ser major de divuit anys, així mateix és conscient i accepta voluntàriament i expressament que l’ús del Website es realitza en tot cas sota la seua única i exclusiva responsabilitat.

L’Usuari s’obliga al compliment de les CGU, així com a complir les especials advertències o instruccions contingudes al Website i a obrar sempre d’acord amb la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la seua màxima en atenció tenint en compte la natura i contraprestació del servei del que gaudeix. A aquest efecte, s’abstindrà d’utilitzar el Website de qualsevol forma que puga impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament de la mateixa, els béns o drets de CREAMA, els seus proveïdors, els seus distribuïdors, la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament i sense que això implique cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general d’acord amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga en la utilització del Website:

a) A no introduir, emmagatzemar o difondre des del Website, qualsevol informació o material difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempte contra la forma, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

b) A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic susceptible de causar danys al Website, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de CREAMA, de qualsevol Usuari, dels Proveïdors o Distribuïdors de CREAMA o en general de qualsevol tercer, capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o d’impedir el normal funcionament dels mateixos.

c) A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website qualsevol contingut que infringisca les normes de propietat intel·lectual, industrial o drets de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentara, d’acord amb la llei, el dret de posar-lo a disposició de tercers.

3.2- Accés i Ús dels Continguts.

Els Continguts del Website són posats a disposició de l’Usuari amb informació procedent, tant de fonts pròpies com de tercers. CREAMA procura que els Continguts siguen de la major qualitat possible i estiguen raonablement actualitzats, però no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinença i/o actualitat dels Continguts.

4.- DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL.

Mitjançant aquestes CGU no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Website ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en que estiga legalment permés o siga autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’Usuari podrà visualitzar i obtindre una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (software i hardware), sempre que no siga amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’Usuari haurà d’abstindre’s d’obtenir, o intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s’haja posat a la seua disposició o indicat a l’efecte o dels que s’utilitzen habitualment a Internet (sempre que aquests últims no comporten un risc de dany o inutilització del Website). L’Usuari ha de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Website, de titularitat de CREAMA o de tercers.

5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT.

5.1.- Exclusió de Garanties i Responsabilitat pel Funcionament del Website.

CREAMA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Website i dels serveis o Continguts oferits a la mateixa, ni que el contingut existent a la seua Website es trobe actualitzat, quedant exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugueren originar-se per aquestes circumstàncies. CREAMA durà a terme, sempre que no concórreguen circumstàncies que ho facen impossible o de difícil execució, i tan aviat tinga notícies dels errors, desconnexions i/o falta d’actualització dels continguts, totes aquelles labors tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i/o actualitzar els referits continguts.

Així mateix, CREAMA no garanteix ni la fiabilitat tècnica del seu Website, ni l’accés a les seues diferents pàgines, quedant de la mateixa forma exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugueren originar-se per aquesta causa. A més, CREAMA no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que puguen produir-se per la utilització per part de l’Usuari d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura o dels danys, errors o inexactituds que puguen derivar-se del mal funcionament del mateix.

Per tal de disminuir el risc d’introducció de virus al Website, utilitza programes de detecció de virus per a controlar tots els Continguts que introdueix al Website. No obstant això,CREAMA no garanteix l’absència de virus, ni d’altres elements al Website introduïts per tercers aliens a CREAMA que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats als seus sistemes. En conseqüència, CREAMA no serà en cap cas responsable de cap dany i perjudici de tota naturalesa que pugueren derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics,

CREAMA adopta diverses mesures de protecció per a protegir el Website, les dades recaptades i els Continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, CREAMA no garanteix que tercers no autoritzats puguen tindre accés al tipus d’ús o navegació de la Website que fa l’Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals s’efectua. En conseqüència, CREAMA no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguen derivar-se d’aquest accés no autoritzat.

CREAMA no es farà responsable en cap cas de l’ús que els usuaris i/o tercers puguen fer del Website o dels Continguts, ni dels danys i perjudicis que puguen derivar-se del mateix.

5.2.- Exclusió de Garanties i de Responsabilitat pels Continguts.

CREAMA no edita els Continguts de tercers publicats al Website i, en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests Continguts, així com tampoc dels Continguts titularitat de CREAMA. CREAMA no serà en cap cas responsable de qualsevol dany i perjudici que puguera derivar-se de: (i) la falta de licitud, veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Continguts originats per tercers i els seus propis; (ii) la inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels Continguts; (iii) decisions o accions preses o evitades per part de l’usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades als Continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.

6.- HIPERENLLAÇOS.

Aquelles persones que es proposen establir hiperenllaços entre la seua pàgina Web i el Website han d’observar i complir les condicions següents:

i) No serà necessària autorització prèvia quan l’Hiperenllaç permeta únicament l’accés a la pàgina d’inici de la Website, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d’Hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de CREAMA.

ii) La pàgina Web en la que s’establisca l’Hiperenllaç només podrà contindre allò estrictament necessari per a identificar el destí de l’Hiperenllaç.

iii) La pàgina Web en la que s’establisca l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dels drets de tercers.

iv) CREAMA es reserva el dret a bloquejar els Hiperenllaços dirigits al Website que no compten amb autorització expressa amb caràcter previ encara complint amb el preceptuat en aquest punt de les Condicions Generals.

7.- ACCIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.

CREAMA es reserva el dret d’exercir quantes accions estiguen disponibles en dret per a exigir les responsabilitats que es deriven de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquestes Condicions Generals del Website per part d’un usuari.

8.- NUL·LITAT PARCIAL.

La declaració de qualsevol de les clàusules contingudes en aquestes Condicions Generals com a nul.la, invàlida o ineficaç no afectarà a la validesa o eficàcia de la resta, que seguiran sent vinculants entre les parts.

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Les presents CGU es regiran per allò disposat a la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d’ús i accés a aquesta Website contingudes en el present document de CGU del Website, les parts se sotmeten, renunciant expressament a qualsevol altre fur que puguera correspondre’ls, llevat que per imperatiu legal es determine el contrari, als Jutjats de Dénia.

10.- NOTIFICACIONS.

Als efectes de practicar les oportunes notificacions, CREAMA designa com adreça de contacte l’especificat a l’Avís Legal.

El correu electrònic facilitat pel Usuari durant el procés de registre al Website, serà l’utilitzat per CREAMA a efectes de practicar notificacions a l’Usuari.

L’Usuari està obligat a mantindre degudament actualitzades les dades que a efectes de notificacions es referencien a la present clàusula.

Totes les Notificacions que efectue CREAMA a l’Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment assenyalats. CREAMA no es responsabilitza de cap perjudici que puguera produir-se per la vulneració de l’Usuari de la seua obligació de manteniment actualitzat de les seues dades de contacte.

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià